Display # 
Title Author Hits
วันพุธที่ 4 - 7 กันยายน พ.ศ. 2562 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารงานและแผนงานวิจัยนวัตกรรมด้านข้าว ประจำปีงบประมาณ 2562 Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 73
วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 16.00 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้นายวิริยะ หริตวร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมเปิดการจัดงานตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย ตลาดเกษตรกร จังหวัดสกลนคร Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 63
วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.00 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้นายวิริยะ หริตวร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมในพิธีเปิด “งานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ระดับจังหวัด” ปีงบประมาณ 2562 Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 77
วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.30 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้นายวิริยะ หริตวร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสกลนคร Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 80
วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวสกลนครร่วมตรวจรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q จังหวัดสกลนคร Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 61
วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวสกลนครเข้าร่วมอัญเชิญพวงดอกไม้ ซึ่งได้รับพระราชทานจาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 60
วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 - 15.00 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการอบรมเพิ่มทักษะ Smart farmer และ Young smart farmer ด้านบริหารจัดการกลุ่ม Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 78
วันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 12.30 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นายวิริยะ หริตวร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร ครั Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 82
วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 08.09 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมา ร่วมกันทำกิจกรรมสืบสานประเพณี ลงแขกดำนาข้าว จำนวน 9 พันธุ์ Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 82
วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00 - 10.30 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นายวิริยะ หริตวร ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมงาน “รำลึกวันสันติภาพ”ครั้งที่ 8 Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 71