Display # 
Title Author Hits
วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานจ้างเหมา ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 69
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นายวิริยะ หริตวร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมในพิธีปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 75
วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นายวิริยะ หริตวร ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสกลนคร Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 94
วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นายวิริยะ หริตวร ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมอัญเชิญพวงดอกไม้พระราชทาน ที่เทสกเจดีย์ เทสรังสีอนุสรณ์ Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 96
วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 – 12.30 น.นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานจ้างเหมา และผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 77
วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ได้พบปะเกษตรกรและชี้แจงโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ปี 2562 Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 97
วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นายวิริยะ หริตวร ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระว Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 93
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมา ร่วมให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 11 และ 12 Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 82
วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร มอบหมายให้ นายวิริยะ หริตวร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมและพิธีเปิดโครงการ TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 79
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร นายพิบูลวัฒน์ ยังสุขให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหว้าทอง Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 85