ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง ขายทอดตลาดข้าวเปลือกปน และมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพจากผลผลิต ฤดูนาปี 2558/59

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง ขายทอดตลาดข้าวเปลือกปน และมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพจากผลผลิต ฤดูนาปี 2558/59  อ่านรายละเอียด