ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ทีี่ชำรุด จำนวน 2 รายการ

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ทีี่ชำรุด จำนวน 2 รายการ เอกสารแนบ