ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 6 รายการ

ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 6 รายการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1.ราคากลาง
2.TOR
3.รายละเอียด