ประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทางการเกษตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกรมการข้าว โดยศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง รายงานผลการประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทางการเกษตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )เอกสารแนบ

ประกาศกรมการข้าว โดยศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทางการเกษตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ