ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาจ้างปรับปรุงโรงปฏิบัติงาน หมายเลขครุภัณฑ์ 050 สลข.สน2/2508 และปรับปรุงโรงเก็บพัสดุและเครื่องมือ หมายเลขครุภัณฑ์ 041 กบพ.สลข.สน 2/2516

รายละเอียด