Subcategories

Display # 
Title Author Hits
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการหลังที่ ๗ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๓ สลข.สน ๓/๒๕๑๐ ชั้นโท , ซ่อมแซมและปรับปรุงโรงคัดเมล็ดพันธุ์ จำนวน ๒ หลัง, ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการหลังที่ ๑๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๓ สลข.สน. ๔/๒๕๑๙ ,ซ่อมแซมอาคารหอพัก , และซ่อมแซมอาคารอำนว Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 346
ประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทางการเกษตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 343
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 262
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 264
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกััน Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 273
ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 4 รายการ Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 296
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รถยก 2 ตัน Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 313
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (รถยก) Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 222
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 6 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 283
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 275