Subcategories

Display # 
Title Author Hits
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร (ปุ๋ยเคมี) จำนวน 4 รายการ Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 170
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ (ใช้ปฏิบัติงานพืชศาสตร์) Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 160
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ทีี่ชำรุด จำนวน 2 รายการ Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 149
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง จำหน่ายข้าวเปลือกปนและเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 378
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 8 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 180
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 150
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่องยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 165
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 11 รายการ Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 170
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 11 รายการ Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 134
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ปรับปรุงอาคารโรงปฏิบัติงาน) Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 158