Subcategories

Display # 
Title Author Hits
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ทีี่ชำรุด จำนวน 2 รายการ Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 125
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง จำหน่ายข้าวเปลือกปนและเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 223
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 8 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 151
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 131
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่องยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 144
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 11 รายการ Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 147
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 11 รายการ Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 111
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ปรับปรุงอาคารโรงปฏิบัติงาน) Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 140
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(ปรับปรุงอาคารโรงปฏิบัติงาน) Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 139
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารโรงปฏิบัติงาน Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 149