Subcategories

Display # 
Title Author Hits
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องดำนาเดินตาม 6 แถว Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 578
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร (ปุ๋ยเคมี) จำนวน 4 รายการ Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 244
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ (ใช้ปฏิบัติงานพืชศาสตร์) Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 230
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ทีี่ชำรุด จำนวน 2 รายการ Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 244
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง จำหน่ายข้าวเปลือกปนและเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 521
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 8 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 256
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 221
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่องยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 239
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 11 รายการ Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 244
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 11 รายการ Written by ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 206