ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคปฏิบัติและสัมภาษณ์

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคปฏิบัติและสัมภาษณ์