การขึ้นบัญฃีผู้สอบแข่งขัน (พนักงานขับรถยนต์)

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เรื่อง การขึ้นบัญชีสอบแข่งขัน พนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์) เอกสารแนบ