ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร  เรื่อง บัญฃีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราขการ เอกสารแนบ