โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง

                        โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง 

 present

 ทำเนียบข้าราชการ

 
นายพิบูลวัฒน์  ยังสุข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร
เบอร์โทรศัพท์ : 0 4271 1471
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่ม/ฝ่าย : -
ชำนาญการด้าน :
26
นางวาฤดี   วิมลสุจริต
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0 4271 1471
อีเมล์ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่ม/ฝ่าย : บริหารทั่วไป
ชำนาญการด้าน :
27
นายเกรียงไกร  คำศรี
ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0 4271 1471
อีเมล์ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่ม/ฝ่าย : บริหารทั่วไป
ชำนาญการด้าน :

nareerut NEW

 นางสาวนารีรัตน์  มีมิล
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4271 1471
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่ม/ฝ่าย : บริหารทั่วไป
ชำนาญการด้าน :
               -ว่าง-
 
 

 

piyanut 0001

นางสาวปิยะนุช   เทียงดีฤทธิ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0 4271 1471
อีเมล์ : piyanuch.teaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุุุ่ม/ฝ่าย : วิชาการ
ชำนาญการด้าน :
32
นางสาวคนึงนิจ  ศรีวิลัย
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0 4271 1471
อีเมล์ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่ม/ฝ่าย : วิชาการ
ชำนาญการด้าน :
30

นางสาวพัชราภรณ์  รักชุม

ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0 4271 1471
อีเมล์ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุุุ่ม/ฝ่าย : วิชาการ
ชำนาญการด้าน :
31
นางสาวอังคณา  กันทาจันทร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0 4271 1471
อีเมล์ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุุ่ม/ฝ่าย : วิชาการ
ชำนาญการด้าน :
33
นางสาวยุพดี  รัตนพันธ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0 4271 1471
อีเมล์ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุุ่ม/ฝ่าย : วิชาการ
ชำนาญการด้าน :
34
นายสุรเชษฐ์  ชามนตรี
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0 4271 1471
อีเมล์ :
กลุุ่ม/ฝ่าย : วิชาการ
ชำนาญการด้าน :
   
 
จ่าอากาศโทจิรวุฒ  ภาสดา
ตำแหน่ง :นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0 4271 1471
อีเมล์ : jirawut.pThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุุ่ม/ฝ่าย : วิชาการ
ชำนาญการด้าน :
36
นางสาวสุภาภรณ์  จันทะนุด
ตำแหน่ง :นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0 4271 1471
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุุ่ม/ฝ่าย : ผลิตเมล็ดพันธุ์
ชำนาญการด้าน :
35
นายประจวบ  มุทเสน
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0 4271 1471
อีเมล์ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุุ่ม/ฝ่าย : ผลิตเมล็ดพันธุ์
ชำนาญการด้าน :
37
นายสมพร  ไชยศรี
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0 4271 1471
อีเมล์ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุุ่ม/ฝ่าย : -
ชำนาญการด้าน :

ทำเนียบลูกจ้างประจำ

02
นางยุพาวรรณ  ทองอินที
ตำแหน่ง:พนักงานพัสดุ ส3
เบอร์โทรศัพท์:0 4271 1471
อีเมล์:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่ม/ฝ่าย: บริหารทั่วไป (พัสดุ)
03
นายประยุทธ  สารพิมพ์
ตำแหน่ง:พนักงานประจำห้องทดลอง
เบอร์โทรศัพท์:0 4271 1471
อีเมล์: prayoot_s@rice.mail.go.th
กลุ่ม/ฝ่าย:บริหารทั่วไป
นายก้าน  ผาละพัง
ตำแหน่ง:พนักงานประจำห้องทดลอง
เบอร์โทรศัพท์:0 4271 1471
อีเมล์: kan_p@rice.mail.go.th
กลุ่ม/ฝ่าย:บริหารทั่วไป
05
นายธงชัย ชุมพล
ตำแหน่ง:พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง
เบอร์โทรศัพท์:0 4271 1471
อีเมล์: thongchai_c@rice.mail.go.th
กลุ่ม/ฝ่าย:บริหารทั่วไป
06
นายพงษ์เกษม  พงษ์ไพบูลย์
ตำแหน่ง:พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทรศัพท์:0 4271 1471
อีเมล์: phongkasame_p@rice.mail.go.th
กลุ่ม/ฝ่าย:บริหารทั่วไป
07
นายพิทยา  หอมแพน
ตำแหน่ง:พนักงานการเกษตร ส2
เบอร์โทรศัพท์:0 4271 1471
อีเมล์: pitaya_h@rice.mail.go.th
กลุ่ม/ฝ่าย: วิชาการ
 
นางพูลทรัพย์  คงสมของ
ตำแหน่ง: พนักงานประจำห้องทดลอง
เบอร์โทรศัพท์: 0 4271 1471
อีเมล์: pulchub_k@rice.mail.go.th
กลุ่ม/ฝ่าย: วิชาการ
09
นางลัดดาวรรณ์  ปุเรทะสา
ตำแหน่ง:พนักงานการเกษตร ส2
เบอร์โทรศัพท์:0 4271 1471
อีเมล์: laddawan_p@rice.mail.go.th
กลุ่ม/ฝ่าย: งานเมล็ดพันธุ์


ทำเนียบพนักงานราชการ

10
นางสาวสุนันทา  วงศ์กาฬสินธุ์
ตำแหน่ง:นักวิชาการเกษตร
เบอร์โทรศัพท์:0 4271 1471
อีเมล์: sunanta_w@rice.mail.go.th
กลุ่ม/ฝ่าย: วิชาการ
11
นางสาวกาญจนา คงสมของ
ตำแหน่ง:เจ้าพนักงานการเกษตร
เบอร์โทรศัพท์:0 4271 1471
อีเมล์: kanjana_k@rice.mail.go.th
กลุ่ม/ฝ่าย: บริหารทั่วไป (พัสดุ)
12
นายสุพรรณ  คณะนาม
ตำแหน่ง:คนงานทดลองการเกษตร
เบอร์โทรศัพท์:0 4271 1471
อีเมล์: suphan_k@rice.mail.go.th
กลุ่ม/ฝ่าย: บริหารทั่วไป
13
นายปัญญา  ชมภูจันทร์
ตำแหน่ง:คนงานทดลองการเกษตร
เบอร์โทรศัพท์:0 4271 1471
อีเมล์: panya_c@rice.mail.go.th
กลุ่ม/ฝ่าย: งานเมล์ดพันธุ์
นางอัญชลี  จันทร์เหลือง
ตำแหน่ง:คนงานทดลองการเกษตร
เบอร์โทรศัพท์:0 4271 1471
อีเมล์: unchalee_j@rice.mail.go.th
กลุ่ม/ฝ่าย: บริหารทั่วไป (ธุรการ)
15
นางกัลยาณี  คำศรี
ตำแหน่ง:คนงานทดลองการเกษตร
เบอร์โทรศัพท์:0 4271 1471
อีเมล์: kalyanee_k@rice.mail.go.th
กลุ่ม/ฝ่าย: บริหารทั่วไป (การเงินและบัญชี)
16
นายยันยง  ภูมิเงิน
ตำแหน่ง:ลูกมือช่าง
เบอร์โทรศัพท์:0 4271 1471
อีเมล์: yanyong_p@rice.mail.go.th
กลุ่ม/ฝ่าย: บริหารทั่วไป
17
นายวินิชน  ขันโอราฬ
ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่การเกษตร
เบอร์โทรศัพท์:0 4271 1471
อีเมล์: winichon_k@rice.mail.go.th
กลุ่ม/ฝ่าย: วิชาการ
18
นางสาววันเพ็ญ  อนันติ
ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เบอร์โทรศัพท์:0 4271 1471
อีเมล์:
กลุ่ม/ฝ่าย: บริหารทั่วไป (พัสดุ)
19
นางสาวธิปญาดากรณ์  บัวพรม
ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่ธุรการ
เบอร์โทรศัพท์:0 4271 1471
อีเมล์:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่ม/ฝ่าย: บริหารทั่วไป (ธุรการ)
20
นายยินดี  อิ่มบุญสุ
ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่การเกษตร
เบอร์โทรศัพท์:0 4271 1471
อีเมล์: yindee_a@rice.mail.go.th
กลุ่ม/ฝ่าย: งานเมล็ดพันธุ์
21
นายณรงค์ฤทธิ์  โยตะสิงห์
ตำแหน่ง:ช่างเครื่องกล
เบอร์โทรศัพท์:0 4271 1471
อีเมล์:
กลุ่ม/ฝ่าย: บริหารทั่วไป
22
นายเกรียงศักดิ์  โน๊ตสุภา
ตำแหน่ง:พนักงานประจำห้องทดลอง
เบอร์โทรศัพท์:0 4271 1471
อีเมล์:
กลุ่ม/ฝ่าย: บริหารทั่วไป
23
นางสาวอัมพร  ศรีอุดม
ตำแหน่ง:พนักงานประจำห้องทดลอง
เบอร์โทรศัพท์:0 4271 1471
อีเมล์:
กลุ่ม/ฝ่าย: วิชาการ