โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง

01243

 

อัตรากำลัง 
ข้าราชการ                 15  คน
ลูกจ้างประจำ              5  คน
พนักงานราชการ       12  คน

 

man1


 
นายวีระศักดิ์  หอมสมบัติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร
เบอร์โทรศัพท์ : 0 4271 1471
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่ม/ฝ่าย : -
ชำนาญการด้าน :
26
นางวาฤดี   วิมลสุจริต
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0 4271 1471
อีเมล์ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่ม/ฝ่าย : บริหารทั่วไป
ชำนาญการด้าน :
27
นายเกรียงไกร  คำศรี
ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0 4271 1471
อีเมล์ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่ม/ฝ่าย : บริหารทั่วไป
ชำนาญการด้าน :

 

นายวิริยะ  หริตวร
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4271 1471
อีเมล์ : wiriyaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่ม/ฝ่าย : บริหารทั่วไป
ชำนาญการด้าน :
piyanut 0001

นางสาวปิยะนุช   เทียงดีฤทธิ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0 4271 1471
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุุุ่ม/ฝ่าย : วิชาการ
ชำนาญการด้าน :
32
นางสาวคนึงนิจ  ศรีวิลัย
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0 4271 1471
อีเมล์ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่ม/ฝ่าย : วิชาการ
ชำนาญการด้าน :
31 

นางสาวอังคณา  กันทาจันทร์ 

ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0 4271 1471
อีเมล์ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุุุ่ม/ฝ่าย : วิชาการ
ชำนาญการด้าน :
33
นางสาวยุพดี  รัตนพันธ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0 4271 1471
อีเมล์ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุุ่ม/ฝ่าย : วิชาการ
ชำนาญการด้าน :
34
นายสุรเชษฐ์  ชามนตรี
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0 4271 1471
อีเมล์ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุุ่ม/ฝ่าย : วิชาการ
ชำนาญการด้าน :
จ่าอากาศโทจิรวุฒ  ภาสดา
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0 4271 1471
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุุ่ม/ฝ่าย : วิชาการ
ชำนาญการด้าน :
   
 
นายพงศธร  ทองพันธ์
ตำแหน่ง :นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0 4271 1471
อีเมล์ :
กลุุ่ม/ฝ่าย : วิชาการ
ชำนาญการด้าน :
36
นางสาวสุภาภรณ์  จันทะนุด
ตำแหน่ง :นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0 4271 1471
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุุ่ม/ฝ่าย : ผลิตเมล็ดพันธุ์
ชำนาญการด้าน :

    khem 

 

นายวิศวะ   กุลนะ
ตำแหน่ง :นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0 4271 1471
อีเมล์ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุุ่ม/ฝ่าย : ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ชำนาญการด้าน :
35
นายประจวบ  มุทเสน
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0 4271 1471
อีเมล์ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุุ่ม/ฝ่าย : ผลิตเมล็ดพันธุ์
ชำนาญการด้าน :
 
ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย  คำเบ็ง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
เบอร์โทรศัพท์ : 0 4271 1471
         อีเมล์ : 
กลุุ่ม/ฝ่าย : ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ชำนาญการด้าน :

 

man2

05
นายธงชัย ชุมพล
ตำแหน่ง:พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง
เบอร์โทรศัพท์:0 4271 1471
อีเมล์: thongchai_c@rice.mail.go.th
กลุ่ม/ฝ่าย:บริหารทั่วไป
 
 
 06
นายพงษ์เกษม  พงษ์ไพบูลย์
ตำแหน่ง:พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทรศัพท์:0 4271 1471
อีเมล์: phongkasame_p@rice.mail.go.th
กลุ่ม/ฝ่าย:บริหารทั่วไป
07
นายพิทยา  หอมแพน
ตำแหน่ง:พนักงานการเกษตร ส2
เบอร์โทรศัพท์:0 4271 1471
อีเมล์: pitaya_h@rice.mail.go.th
กลุ่ม/ฝ่าย: วิชาการ
นางพูลทรัพย์  คงสมของ
ตำแหน่ง: พนักงานประจำห้องทดลอง
เบอร์โทรศัพท์: 0 4271 1471
อีเมล์: pulchub_k@rice.mail.go.th
กลุ่ม/ฝ่าย: วิชาการ
09
นางลัดดาวรรณ์  ปุเรทะสา
ตำแหน่ง:พนักงานการเกษตร ส2
เบอร์โทรศัพท์:0 4271 1471
อีเมล์: laddawan_p@rice.mail.go.th
กลุ่ม/ฝ่าย: งานเมล็ดพันธุ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


man3

10
นางสาวสุนันทา  วงศ์กาฬสินธุ์
ตำแหน่ง:นักวิชาการเกษตร
เบอร์โทรศัพท์:0 4271 1471
อีเมล์: sunanta_w@rice.mail.go.th
กลุ่ม/ฝ่าย: วิชาการ
Miss waow
นางสาวกาญจนา คงสมของ
ตำแหน่ง:เจ้าพนักงานการเกษตร
เบอร์โทรศัพท์:0 4271 1471
อีเมล์: kanjana_k@rice.mail.go.th
กลุ่ม/ฝ่าย: บริหารทั่วไป (พัสดุ)
12
นายสุพรรณ  คณะนาม
ตำแหน่ง:คนงานทดลองการเกษตร
เบอร์โทรศัพท์:0 4271 1471
อีเมล์: suphan_k@rice.mail.go.th
กลุ่ม/ฝ่าย: บริหารทั่วไป
13
นายปัญญา  ชมภูจันทร์
ตำแหน่ง:คนงานทดลองการเกษตร
เบอร์โทรศัพท์:0 4271 1471
อีเมล์: panya_c@rice.mail.go.th
กลุ่ม/ฝ่าย: งานเมล์ดพันธุ์
Miss BB
นางอัญชลี  จันทร์เหลือง
ตำแหน่ง:คนงานทดลองการเกษตร
เบอร์โทรศัพท์:0 4271 1471
อีเมล์: unchalee_j@rice.mail.go.th
กลุ่ม/ฝ่าย: บริหารทั่วไป (ธุรการ)
15
นางกัลยาณี  คำศรี
ตำแหน่ง:คนงานทดลองการเกษตร
เบอร์โทรศัพท์:0 4271 1471
อีเมล์: kalyanee_k@rice.mail.go.th
กลุ่ม/ฝ่าย: บริหารทั่วไป (การเงินและบัญชี)
17
นายวินิชน  ขันโอราฬ
ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่การเกษตร
เบอร์โทรศัพท์:0 4271 1471
อีเมล์: winichon_k@rice.mail.go.th
กลุ่ม/ฝ่าย: วิชาการ
18
นางสาววันเพ็ญ  อนันติ
ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เบอร์โทรศัพท์:0 4271 1471
อีเมล์:
กลุ่ม/ฝ่าย: บริหารทั่วไป (พัสดุ)
20
นายยินดี  อิ่มบุญสุ
ตำแหน่ง:เจ้าหน้าที่การเกษตร
เบอร์โทรศัพท์:0 4271 1471
อีเมล์: yindee_a@rice.mail.go.th
กลุ่ม/ฝ่าย: งานเมล็ดพันธุ์
21
นายณรงค์ฤทธิ์  โยตะสิงห์
ตำแหน่ง:ช่างเครื่องกล
เบอร์โทรศัพท์:0 4271 1471
อีเมล์:
กลุ่ม/ฝ่าย: บริหารทั่วไป
22
นายเกรียงศักดิ์  โน๊ตสุภา
ตำแหน่ง:พนักงานประจำห้องทดลอง
เบอร์โทรศัพท์:0 4271 1471
อีเมล์:
กลุ่ม/ฝ่าย: บริหารทั่วไป
23
นางสาวอัมพร  ศรีอุดม
ตำแหน่ง:พนักงานประจำห้องทดลอง
เบอร์โทรศัพท์:0 4271 1471
อีเมล์:
กลุ่ม/ฝ่าย: วิชาการ